ピンイン表

音声付きピンイン表です。

発音練習、聞き取りにお使いください。

第一声、第二声、第三声、第四声の順に発音されます。

介母音なし 介母音i 介母音u 介母音ü
a o e -i[ʅ] -i[ɿ] i[i] u ü er ai ei ao ou an en ang eng -ong ia iao ie iou ian in iang ing iong ua uo uai uei uan uen uang ueng üe üan ün
a o e yi wu yu er ai ei ao ou an en ang eng ya yao ye you yan yin yang ying yong wo wai wei wan wen wang weng yue yuan yun
b ba bo bi bu bai bei bao ban ben bang beng biao bie bian bin bing
p pa po pi pu pai pei pao pou pan pen pang peng piao pie pian pin ping
m ma mo me mi mu mai mei mao mou man men mang meng miao mie miu mian min ming
f fa fo fu fei fou fan fen fang feng
d da de di du dai dei dao dou dan den dang deng dong diao die diu dian ding duo dui duan dun
t ta te ti tu tai tao tou tan tang teng tong tiao tie tian ting tuo tui tuan tun
n na ne ni nu nai nei nao nou nan nen nang neng nong niao nie niu nian nin niang ning nuo nuan nüe
l la le li lu lai lei lao lou lan lang leng long lia liao lie liu lian lin liang ling luo luan lun lüe
g ga ge gu gai gei gao gou gan gen gang geng gong gua guo guai gui guan gun guang
k ka ke ku kai kei kao kou kan ken kang keng kong kua kuo kuai kui kuan kun kuang
h ha he hu hai hei hao hou han hen hang heng hong hua huo huai hui huan hun huang
j ji ju jia jiao jie jiu jian jin jiang jing jiong jue juan jun
q qi qu qia qiao qie qiu qian qin qiang qing qiong que quan qun
x xi xu xia xiao xie xiu xian xin xiang xing xiong xue xuan xun
zh zha zhe zhi zhu zhai zhei zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhong zhua zhuo zhuai zhui zhuan zhun zhuang
ch cha che chi chu chai chao chou chan chen chang cheng chong chua huo chuai chui chuan chun chuang
sh sha she shi shu shai shei shao shou shan shen shang sheng shua shuo shuai shui shuan shun shuang
r re ri ru rao rou ran ren rang reng rong rua ruo rui ruan run
z za ze zi zu zai zei zao zou zan zen zang zeng zong zuo zui zuan zu
c ca ce ci cu cai cao cou can cen cang ceng cong cuo cui cuan cun
s sa se si su sai sao sou san sen sang seng song suo sui suan sun